Vad är VSH?

Vad är VSH?

Varroa Sensitive Hygiene (VSH) är en egenskap hos bina där fertila varroakvalster upptäcks och rensas ut från yngelcellen. Därmed hindras kvalstret från att reproducera sig. USDA (The United States of Agriculture) har sedan länge upptäckt att det går att selektera denna egenskap hos biet och har etablerat  VSH-linjer. I början kallades denna egenskap SMR (Supressed Mite Reproduction). Man trodde då att biynglet på något sätt påverkade kvalstret så de ej kunde lägga ägg. Senare upptäcktes att så inte var fallet utan att det handlade om ett genetiskt betingat hygieniskt beteende hos bina. Det nystartade projektet VSH-bin i Sverige syftar till att hitta, odla, selektera och sprida honungsbin med resistens mot varroa.

Hur fungerar VSH?

Bin med VSH-egenskap upptäcker alltså när en fertil kvalsterhona producerar avkomma i de täckta yngelcellerna. Celler med kvalster utan avkomma bryr sig bina oftast inte om. I celler där det förekommer reproduktion avbryts kvalstret genom att bina öppnar upp cellen och förhindrar kvalstret att föröka sig. Ibland slänger bina ut puppan och städar ur cellen och ibland täcker bina cellen igen efter att kvalsterhonan lämnat den. Oavsett så dör kvalstrets avkomma.

Är VSH-genen dominant eller recessiv ?

Genen är varken dominant eller recessiv utan har så kallad additiv genverkan vilket innebär att effekten av olika alleler läggs samman. Båda genvarianterna (allelerna) kommer till uttryck i fenotypen. Avkommans fenotyp kan förväntas motsvara ett genomsnitt av föräldradjurens.

Hur länge har man känt till VSH?

Dr John Harbo och hans kollegor på Honey Bee Breeding Lab i Baton Rouge i Louisiana började 1995 med att ta fram varroaresistenta bin.

Varför behöver vi ett VSH-projekt i Sverige?

Vi har även i Sverige resistens mot vissa kemiska behandlingspreparat. Och de syror som används vid behandling är även de skadliga för bina. Behandlingarna är dessutom kostsamma i fråga om både tid och pengar. Mer och starkare behandlingar mot varroan är inte en lösning för framtiden. Lösningen finns hos bina!
Ges tillräcklig tid och i avsaknad av kemisk behandling, skulle bina förmodligen bli anpassade till varroan genom naturligt urval. Men detta skulle givetvis medföra helt orimliga förluster för biodlingen och är inte en väg att gå. Målet med detta program är istället att påskynda denna process genom artificiellt urval.

Hur genomförs projektet VSH-bin i Sverige?

Vi har redan idag bisamhällen runt om i landet med konstaterad låg kvalstertillväxt. Dessa ska VSH-testas och ingå i en första selektering. Parallellt ska vi sedan börja mäta kvalstertillväxten i så många bisamhällen som möjligt runt om i Sverige. Detta för att försöka hitta ytterligare samhällen som är intressanta ur VSH-perspektiv. Låg kvalstertillväxt behöver inte ha med VSH-egenskapen att göra men är en stark indikation på att det kan vara ett VSH-samhälle och gör det därför intressant att undersöka närmare. Samhällen med låg kvalstertillväxt ska sedan VSH-diagnostiseras av en VSH-testare genom undersökning av täckt arbetaryngel. Här mäts hur stor andel av kvalsterna som är infertila dvs som inte får någon avkomma i yngelcellen. Exempel: Du hittar 6 kvalster där 4 är fertila och 2 infertila. Samhället har då 50% VSH-egenskap. Från samhällen med hög VSH-egenskap ska sedan drottningar odlas, dessa paras/insemineras med drönare från annat VSH-material för att höja VSH-egenskapen ytterligare. Drottningarna kommer sedan att bilda samhällen i särskilda testbigårdar och invintras. Det är viktigt för projektet att nå ut till så många biodlare som möjligt och vi uppmanar alla att delta genom att mäta kvalstertillväxten i sina samhällen. Vi vet att VSH-egenskapen finns i vår svenska bipopulation om än i utspädd form. Men vi måste hjälpas åt för att hitta den.

Läs projektplanen för VSH-bin i Sverige här

vsh-bin-projektplan