Utvärdering av Ligustica

Testverksamheten av Ligustica utökas och omfattar nu över 100 drottningar.

På bilden nedan ser vi en av projektets VSH-bigårdar där screening av VSH-egenskapen sker.

Projektet fortsätter!

 

Vi är mycket glada för att vi beviljats medel för att fortsätta projektet i ytterligare 2 år.

Tack alla biodlare som deltar, vårt arbete är viktigt och gör skillnad!

Vad gör då projektet, och vad är VSH?

Varroa
Varroakvalstret (varroa destructor) är helt beroende av ett bisamhälle för sin reproduktion. För att förstå hur VSH-egenskapen fungerar är det viktigt att först förstå hur varroakvalstrets livscykel ser ut och hur den samspelar med bisamhället. En kvalsterhona letar upp en yngelcell där larven är ca fem dagar gammal och som kommer att täckas inom tolv timmar. Varroan kryper ner i cellen och gömmer sig under larven tills bina täckt färdigt cellen. Efter ca 70 timmar lägger honan det första ägget som normalt alltid är en hane, efter detta läggs det nya ägg var 30e timme. Dessa är alla honor och de kommer att para sig med hanen, alltså sin broder. Det tar sju dagar för en hona att mogna och bli fertil, därför är det oftast två fullt utvecklade honor, en hane, tre omogna honor och moderkvalstret som finns i arbetarcellen när biet kryper ut. Om kvalsterhonan skulle gå ner i en drönarcell vilket hon föredrar får hon ytterligare tre dagar på sig innan drönaren kryper ut. Denna extra tid gör att alla fem honorna får tid att mogna och bli fertila. Hanarna och omogna döttrar kommer inte att överleva utanför cellen men de mogna honorna och moderkvalstret kan leta upp en ny attraktiv larv att krypa ner till. Varje kvalsterhona kan göra om sin reproduktionscykel flera gånger under sin livstid.

Sensitive
VSH-bin är mycket känsliga för kvalstrens närvaro hos ynglet. Genom kemiska signaler och rörelse kan 10-20 dagar gamla arbetsbin med VSH-egenskap upptäcka angripna celler. Celler kan täckas av och åter täckas av bina genom sk recapping för att kontrollera om där finns kvalster.

Hygiene
Angripna celler täcks av och ynglet rensas ut av bina. Moderkvalstret och den eventuellt mogna dottern kan gå lite olika öden till mötes. Ibland dör de av binas ingrepp men de kan också överleva och gå ner i en ny cell och försöka göra om sin reproduktion. Detta är dock sällan lyckosamt och varroa som avbrutits i sitt reproduktionsförsök förblir oftast infertil. Antalet infertila kvalster ökar därmed i ett VSH-samhälle, vilket vi med framgång kunnat mäta i VSH-projektet.

Varroatillväxt
För att kunna göra rätt varroabehandling vid rätt tidpunkt behöver man förstå hur varroatillväxten i bisamhället fungerar. Varroatillväxten i bisamhället påverkas av reproduktionstakten i kupan och reinvasion utifrån. Varroa kan endast reproducera sig när det finns tillgång till yngel i bisamhället. Med vårt svenska klimat varierar mängden yngel kraftigt under året och på de flesta platser har vi perioder där bisamhällena är helt yngelfria. Med olika tillgång på yngel kommer alltså varroatillväxten variera under året. Under vintern när inget yngel finns i bisamhället sitter alla varroakvalsterna på bina. Under denna tid minskar antalet kvalster i kupan då varroa dör av ålder, trillar av bina och ner på kupbotten, försvinner ut med sjuka bin eller trillar ner med bin som dör under vintern. När varroan reproducerar sig växer populationen av varroa exponensiellt. Det betyder att antal varroa i början växer långsamt för att sedan växa snabbare och snabbare över tid. Med VSH-egenskapen kan tillväxten av varroa i bisamhället hållas nere av bina själva och därmed fungera som ännu ett verktyg i varroabekämpningen. Det finns enkla screeningtester att göra för att kontrollera om dina samhällen bär på VSH-egenskapen. Egenskapen är dessutom genetiskt betingad och går i arv vilket gör att du kan selektera för egenskapen tillsammans med alla andra goda egenskaper som dina bin uppvisar.

Varroabekämpning
Bina rensar alltså ut angripet arbetaryngel och får därmed populationen av varroa i bisamhället att över tid minska. Genom utrensningen stör bina varroans reproduktionscykel och minskar fertiliteten hos kvarvarande kvalster. Bisamhällen med hög VSH-egenskap kan på detta sätt ersätta eller fördröja behovet av varroabekämpning.

Genetiskt betingad
Varroa triggar igång VSH-egenskapen i bisamhället. När egenskapen väl etablerats i samhället ärvs den ner i olika grad till nästa generation. VSH-egenskapen är additiv, vilket innebär att den varken är recessiv eller dominant utan effekten av olika alleler läggs samman. Båda genvarianterna (allelerna) kommer till uttryck i fenotypen. Avkommans fenotyp kan alltså förväntas motsvara ett genomsnitt av föräldradjurens. När vi odlar från drottningar med högt VSH-värde uppvisar döttrarna till drottningen alltid också egenskapen.

Avelsprogram
Det är viktigt att ha ett robust och välplanerat avelsprogram för VSH-arbetet, annars är risken stor att andra önskvärda egenskaper går förlorade vid selekteringen. Honungsproduktion, pollineringsförmåga med mera måste bibehållas samtidigt som varroatillväxten hålls nere. Detta är särskilt viktigt om bina ska kunna användas och accepteras av kommersiella biodlare. Drottningodlare kan behålla framtagna avelslinjer med VSH-egenskap genom parning i sluten population, antingen genom parning på isolerad plats eller med insemination. Särskilt viktig för spetsaveln är inseminationstekniken, som idag är en förutsättning för varje seriöst avelsprogram. Döttrarna till VSH-drottningarna kan sedan korsas ut, antingen genom parning i sluten population med obesläktade drönare som också har VSH-egenskap eller genom öppen hybridkorsning.

Räkna, observera och testa
Att räkna kvalster är ett fältmässigt och enkelt sätt att få en första indikation på varroaresistens. Detta görs med fördel genom biprover som tvättas så kvalstren separeras från bina. En annan viktig åtgärd är att observera binas vårutveckling. Bisamhällen som har noterats med låg varroatillväxt året innan och som har en stark vårutveckling med tidig produktion av drönare bör selekteras ut för VSH-screening. Det finns goda möjligheter att dessa bisamhällen uppvisar någon form av resistens vid testningen. Instruktioner för mätning av varroatillväxt, VSH-screening och avelsprogram för selektering och bedömning finns på vår hemsida vshbin.se